Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de Groepenkaststunter.nl

1. DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

"groepenkast-stunter.nl": de onderneming die onder de handelsnaam "groepenkast-stunter.nl" gevestigd te Emmen, kantoorhoudende aan James Cookstraat 47, 7825 AX, te Emmen ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Drenthe onder KvK 62037498.

"Ontvangstbevestiging": de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.

"Product": het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen groepenkast-stunter.nl en u door of via groepenkast-stunter.nl binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen; "Voorwaarden": deze algemene voorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van groepenkast-stunter.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Drenthe en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

2.2

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2.3

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van groepenkaststunter.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door groepenkaststunter ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4

de groepenkast-stunter.nl heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website “groepenkast-stunter.nl”  te wijzigen.

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

3.1

Aan foutieve prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Alle afbeeldingen zijn louter illustratief bedoeld. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

3.2

Alle aanbiedingen gedaan op de website van groepenkast-stunter.nl zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Indien groepenkast-stunter.nl de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (brief of e-mail) op de hoogte stellen.

U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

3.3

De overeenkomst tussen groepenkast-stunter.nl en u komt tot stand op het moment nadat u:

(a) een bestelling hebt geplaatst op de website van groepenkast-stunter.nl middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van groepenkaststunter.nl op de volgende wijze;

(b) Vul alle vlakken in die van toepassing zijn,

(c) de verzend/betalingswijze tot u hebt genomen en de voorwaarde accepteert,

(d) het bestelformulier volledig en correct ingevuld is,

(e) klikt op bestel de bestelling is geplaatst en u ontvangt zo spoedig mogelijk een opdrachtbevestiging,

(f) groepenkast-stunter.nl zal uw bestelling weigeren als daar redenen voor zijn. In dat geval zal de overeenkomst niet worden nagekomen.

3.4 

De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

(a) een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;

(b) de prijs van het product;

(c) uw naam, woonadres, adres waar het (de) product(en) naar toe gestuurd wordt(en), factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres), uw e-mail adres en uw telefoonnummer (telefoonnummer van het bezorgadres verplicht);

(d) het bestelnummer van de overeenkomst;

(e) het e-mail adres van groepenkast-stunter.nl , waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan.

3.5 

De overeenkomst bevat alle tussen u en groepenkast-stunter.nl gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en groepenkast-stunter.nl.

3.6 

De administratie van groepenkast-stunter.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan groepenkast-stunter.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door groepenkast-stunter.nl verrichtte leveringen. groepenkast-stunter.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

3.7 

Speciaal bestelde artikelen kunnen niet retour/afbesteld worden.

4. TRANSPORT EN -KOSTEN

4.1

Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro's en inclusief omzetbelasting (BTW).

De kosten van het transport bedraagd € 8,60 ongeacht het aantal door u bestelde Producten. 

Voor bestellingen onder Rembours zijn wij genoodzaakt om € 11,40 extra kosten in rekening te brengen, in totaal € 20,00 Deze kosten dienen door u betaald te worden.

4.2

Er dient ten alle tijde getekend te worden voor ontvangst van de producten, en aflevering kan alleen
geschieden op het door u aangegeven adres.

4.3

Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor groepenkaststunter.nl . Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door groepenkast-stunter.nl kunnen worden uitgesloten.

4.4

Indien er schades ontstaan moet dit binnen 5 werkdagen gemeld worden, na deze 5 werkdagen staan wij en / of de vervoerder niet meer garant voor de schade.

5. LEVERTIJD

5.1 

Indien voor 12 uur besteld, en betaald met Ideal, of onder rembours, dezelfde dag nog verzonden.

In de regel zal de leveringstermijn 1 a 2 werkdagen zijn, de leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 15 werkdagen na bestelbevestiging van groepenkast-stunter.nl , of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen u en groepenkast-stunter.nl . De door groepenkaststunter.nl opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2

Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door groepenkaststunter.nl overschreden wordt, zal groepenkast-stunter.nl u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met groepenkast-stunter.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan groepenkast-stunter.nl te melden.

5.3

De betalingen die u heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal groepenkast-stunter.nl binnen 10 werkdagen nadat hij de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

5.4

Leveringen vinden plaats binnen Nederland, voor overige landen gelden een afwijkend tarief

dit in overleg met groepenkast-stunter.nl

6. NIET GOED, GELD TERUG

6.1

Indien binnen 10 dagen nadat u het product hebt ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen of u van mening bent dat het product niet voldoet aan het door uw bestelde, heeft u twee mogelijkheden:

(a) u kunt groepenkast-stunter.nl schriftelijk ( brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of

(b) u kunt de overeenkomst met groepenkast-stunter.nl ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan groepenkast-stunter.nl te melden.

6.2

Indien u groepenkast-stunter.nl vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan groepenkast-stunter.nl terugsturen. groepenkast-stunter.nl zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat hij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van groepenkast-stunter.nl , tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is groepenkast-stunter.nl niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. groepenkast-stunter.nl zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het product van u ontvangen heeft.

6.3

Indien u de overeenkomst op basis van artikel 6.2 ontbindt, dien u het product onmiddellijk aan groepenkast-stunter.nl te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van groepenkast-stunter.nl . De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op uw rekening teruggestort worden.

6.4 

Voor op maat gemaakte groepenkasten geld hierbij dat het arbeidsloon a € 42,00 exclusief btw per uur verrekend zal worden.

7. GARANTIES

7.1

Op de door groepenkast-stunter.nl geleverde componenten bestaat 3 jaar garantie.

7.2

De groepenkast dient door een erkend monteur geplaatst en getest te worden.

7.3

Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor groepenkast-stunter.nl Op het moment van aflevering gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door groepenkast-stunter.nl kunnen worden uitgesloten. De aansprakelijkheid blijft echter altijd beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.  

8. KLACHTEN

8.1

Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door groepenkast-stunter.nl serieus in behandeling worden genomen.

8.2

U dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken op het hoofdkantoor van groepenkast-stunter.nl James Cookstraat 47 7825AX te Emmen.

8.3

groepenkast-stunter.nl zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen.

9. PRIVACY

9.1

groepenkast-stunter.nl zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.

9.2

De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of hebt besteld.

9.3

Door het aangaan van een overeenkomst met groepenkast-stunter.nl waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijke toestemming aan groepenkast-stunter.nl voor het doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen.

9.4

Indien u geen prijs stelt op het door of namens groepenkast-stunter.nl doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, kunt u dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan groepenkast-stunter.nl laten weten.

10. KLANTENSERVICE VAN ONZE SHOP

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:

groepenkast-stunter.nl

James Cookstraat 47

7825 AX Emmen

Telefoon: 0591-313163

E-mail: klantenservice@groepenkast-stunter.nl

11. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN

11.1

Op alle overeenkomsten gesloten met groepenkast-stunter.nl is Nederlands recht van toepassing.

11.2

Indien een geschil niet in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Emmen bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via brief of e-mail) aan groepenkast-stunter.nl meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2011 - 2018 degroepenkaststunter | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.